Авторам

 

До уваги авторів наукового журналу «Причорноморські психологічні студії»!

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання мети статті;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

Обсяг статті – 12–18 сторінок.

Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.

Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком:
[2, с. 14].

Наприкінці тексту після літератури розміщуються ключові слова (до 5), назва статті та анотації (обсяг: 900–1000 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами.

Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог, які розроблені в 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

 

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 1. Загальна психологія, історія психології
 2. Психофізіологія
 3. Психологія праці; інженерна психологія
 4. Медична психологія
 5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 6. Юридична психологія
 7. Педагогічна та вікова психологія
 8. Спеціальна психологія
 9. Психологія діяльності в особливих умовах
 10. Організаційна психологія; економічна психологія
 11. Політична психологія

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

7. Педагогічна та вікова психологія

УДК 159.9

 

Я. В. Кайманова

викладач кафедри психології

ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут»

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Постановка проблеми. На сучасному етапі підготовки фахівців у вищій школі велика роль відводиться викладачам. Значущим фактором успішної професійної діяльності викладачів, яка ефективно формується на основі взаємодії зі студентами та колегами в професійній роботі. Діяльність викладача завжди пов’язана з міжособистісними контактами.

Мета статті і постановка завдання – дослідити психологічні особливості успішності професійної діяльності викладачів вищої школи.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням психологічних особливостей професійної діяльності викладачів вищої школи приділяли увагу ряд дослідників: Б.Г. Ананьєв, Е.Ф. Зеєр, Є.О. Климов, П.С. Пряжников, В.С. Мерлін, В.Я. Романова, Є.М. Борисова та ін.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи особистісні особливості суб'єкта професійної діяльності, ми розуміємо під особистістю цілісне утворення, що має рівневу структуру.

Висновки та перспективи дослідження. Основними суб'єктивними факторами, що обумовлюють успішність професійної діяльності, є індивідуально-психологічні особливості, професійна мотивація, особистісні особливості суб'єкта праці.

 

Література

 1. Бандурка А.М. Психология управления / А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Х. : Фортуна – пресс, 1998. – 464 с.

 

Анотація

Кайманова Я. В. Психологічні особливості професійної діяльності викладачів вищої школи. – Стаття.

У статті розглядаються психологічні особливості професійної діяльності викладачів вищої школи. Ефективність взаємодії залежить від особистісних структур: інтроверсії та екстраверсії, які обумовлені на рівні психофізіологічних

відмінностей і можуть стати основою для більш-менш ефективних поведінкових проявів викладачів у сфері спілкування та впливати на успішність їхньої професійної діяльності.

Ключові слова: професійна діяльність, викладач вищої школи, ефективність взаємодії, особистісні якості.

 

Аннотация

Кайманова Я. В. Психологические особенности профессиональной деятельности преподавателей высшей школы. – Статья.

В статье рассматриваются психологические особенности профессиональной деятельности преподавателей высшей школы. Эффективность взаимодействия зависит от личностных структур: интроверсии и экстраверсии, которые обусловлены на уровне психофизиологических различий и могут стать основой для более или менее эффективных поведенческих проявлений преподавателей в сфере общения и влиять на успешность их профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, преподаватель высшей школы, эффективность взаимодействия, личностные качества.

 

Summary

Kaimanova Ya. V. Psychological features of professional activity of teachers of higher education. – Article.

In the article psychological features of professional activity of teachers of the higher school are considered. The effectiveness of interaction depends on personal structures: introversion and extraversion, which are determined at the level of psychophysiological differences and can become the basis for more or less effective behavioral manifestations of teachers in the sphere of communication and influence the success of their professional activities.

Key words: professional activity, teacher of higher education, efficiency of interaction, personal qualities.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розміщення статті у науковому журналі «Причорноморські психологічні студії» № 3 необхідно до 30 березня 2018 року заповнити он-лайн форму довідки про автора та надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вимог.

Редакційна колегія журналу проводить внутрішнє і зовнішнє рецензування всіх статей, що надходять до редакції, шляхом двостороннього анонімного («сліпого») рецензування. Всі статті рецензенти отримують без вказівок відомості про авторів, автори не отримують відомостей про рецензентів. Процедура рецензування може тривати до 4 днів.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Після успішного проходження рецензування автор отримає реквізити для сплати публікаційного внеску на електронну адресу.

Скановану копію квитанції про оплату публікаційного внеску слід обов’язково надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, а також поштовою пересилкою довідки авторам.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ

Редакція наукового журналу «Причорноморські психологічні студії»

Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: 095 660 8986

Електронна адреса: www.pps.nuoua.od.ua

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Copyright © 2024. Науковий журнал "Причорноморські психологічні студії"